Сертификати


Проект "По-добра енергийна ефективност"


 

Резюме на проект BG16RFOP002-3.001-0019 „По-добра енергийна ефективност в "Торкрет" ЕООД".

 


 

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Торкрет" ЕООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на един брой нов асфалтополагач по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0019-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия".

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

 

Краен срок за подаване на оферти 10.07.2018 г. - 00:00 ч.

Пакет с документи за кандидатстване: Изтеглете от тук